Sundaram Mutual Fund

SCHEME Category NAV () NAV Date 1Y (%) AUM ( Cr)
Sundaram Banking & PSU Debt Fund(B)Debt - Banking and PSU Fund17.0425-Feb-216.531013.26
Sundaram Banking & PSU Debt Fund(B)-Direct PlanDebt - Banking and PSU Fund17.0425-Feb-216.691013.26
Sundaram Banking & PSU Debt Fund(DD)Debt - Banking and PSU Fund10.3525-Feb-216.331013.26
Sundaram Banking & PSU Debt Fund(DD)-Direct PlanDebt - Banking and PSU Fund10.2325-Feb-216.451013.26
Sundaram Banking & PSU Debt Fund(G)Debt - Banking and PSU Fund33.7825-Feb-216.531013.26
Sundaram Banking & PSU Debt Fund(G)-Direct PlanDebt - Banking and PSU Fund34.0525-Feb-216.691013.26
Sundaram Banking & PSU Debt Fund(MD)Debt - Banking and PSU Fund11.5825-Feb-216.261013.26
Sundaram Banking & PSU Debt Fund(MD)-Direct PlanDebt - Banking and PSU Fund11.5325-Feb-216.401013.26
Sundaram Banking & PSU Debt Fund(WD)Debt - Banking and PSU Fund12.0825-Feb-216.501013.26
Sundaram Banking & PSU Debt Fund(WD)-Direct PlanDebt - Banking and PSU Fund12.2125-Feb-216.691013.26
Sundaram Banking & PSU Debt Fund-Ret(G)Debt - Banking and PSU Fund30.4625-Feb-216.531013.26
Sundaram Banking & PSU Debt Fund-Ret(MD)Debt - Banking and PSU Fund11.4825-Feb-216.251013.26
Sundaram Corp Bond Fund(AD)Debt - Corporate Bond Fund15.2225-Feb-216.75610.62
Sundaram Corp Bond Fund(AD)-Direct PlanDebt - Corporate Bond Fund15.5125-Feb-217.01610.62
Sundaram Corp Bond Fund(G)Debt - Corporate Bond Fund31.0025-Feb-217.98610.62
Sundaram Corp Bond Fund(G)-Direct PlanDebt - Corporate Bond Fund31.7325-Feb-218.23610.62
Sundaram Corp Bond Fund(HD)Debt - Corporate Bond Fund15.3125-Feb-217.37610.62
Sundaram Corp Bond Fund(MD)Debt - Corporate Bond Fund14.2225-Feb-217.89610.62
Sundaram Corp Bond Fund(MD)-Direct PlanDebt - Corporate Bond Fund14.8725-Feb-218.14610.62
Sundaram Corp Bond Fund(QD)Debt - Corporate Bond Fund16.3625-Feb-217.69610.62
Sundaram Corp Bond Fund(QD)-Direct PlanDebt - Corporate Bond Fund16.6825-Feb-217.94610.62
Sundaram CPO-5Yrs-S7(D)Capital Protection12.8125-Feb-215.6097.09
Sundaram CPO-5Yrs-S7(D)-Direct PlanCapital Protection13.0125-Feb-215.6997.09
Sundaram CPO-5Yrs-S7(G)Capital Protection14.2725-Feb-215.6097.09
Sundaram CPO-5Yrs-S7(G)-Direct PlanCapital Protection14.4825-Feb-215.6997.09
Sundaram CPO-5Yrs-S8(D)Capital Protection12.6825-Feb-215.6486.61
Sundaram CPO-5Yrs-S8(D)-Direct PlanCapital Protection12.8325-Feb-215.7986.61
Sundaram CPO-5Yrs-S8(G)Capital Protection14.0725-Feb-215.6486.61
Sundaram CPO-5Yrs-S8(G)-Direct PlanCapital Protection14.2325-Feb-215.7986.61
Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund(G)Hybrid - Conservative Hybrid Fund21.1425-Feb-217.9463.27
Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund(G)-Direct PlanHybrid - Conservative Hybrid Fund22.3925-Feb-218.7663.27
Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund(HD)Hybrid - Conservative Hybrid Fund14.6525-Feb-217.2563.27
Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund(HD)-Direct PlanHybrid - Conservative Hybrid Fund15.6025-Feb-218.1163.27
Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund(MD)Hybrid - Conservative Hybrid Fund12.6625-Feb-217.9463.27
Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund(MD)-Direct PlanHybrid - Conservative Hybrid Fund12.7525-Feb-218.7763.27
Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund(QD)Hybrid - Conservative Hybrid Fund14.5725-Feb-217.6063.27
Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund(QD)-Direct PlanHybrid - Conservative Hybrid Fund15.4725-Feb-218.4363.27
Sundaram Diversified Equity(D)Equity - ELSS13.1525-Feb-2121.032794.45
Sundaram Diversified Equity(D)-Direct PlanEquity - ELSS15.5825-Feb-2121.462794.45
Sundaram Diversified Equity(G)Equity - ELSS124.7625-Feb-2120.942794.45
Sundaram Diversified Equity(G)-Direct PlanEquity - ELSS128.8925-Feb-2121.362794.45
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-I-(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund10.8025-Feb-2123.65162.90
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-I-(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund10.8025-Feb-2123.65162.90
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-I-Reg(D)Equity - Small cap Fund10.5625-Feb-2123.10162.90
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-I-Reg(G)Equity - Small cap Fund10.5625-Feb-2123.10162.90
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-II-(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund11.2025-Feb-2123.47176.67
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-II-(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund11.2025-Feb-2123.47176.67
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-II-Reg(D)Equity - Small cap Fund10.8625-Feb-2122.52176.67
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-II-Reg(G)Equity - Small cap Fund10.8625-Feb-2122.52176.67
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-III-(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund12.2325-Feb-2123.76152.08
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-III-(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund12.2325-Feb-2123.76152.08
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-III-Reg(D)Equity - Small cap Fund11.9325-Feb-2123.02152.08
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-III-Reg(G)Equity - Small cap Fund11.9325-Feb-2123.02152.08
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-IV-(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund12.6025-Feb-2122.17109.56
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-IV-(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund12.6025-Feb-2122.17109.56
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-IV-Reg(D)Equity - Small cap Fund12.3025-Feb-2121.44109.56
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-IV-Reg(G)Equity - Small cap Fund12.3025-Feb-2121.44109.56
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-V-(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund12.6025-Feb-2122.3541.80
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-V-(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund12.6025-Feb-2122.3541.80
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-V-Reg(D)Equity - Small cap Fund12.4125-Feb-2121.6641.80
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-V-Reg(G)Equity - Small cap Fund12.4125-Feb-2121.6641.80
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-VI-(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund14.2725-Feb-2122.5021.51
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-VI-(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund14.2725-Feb-2122.5021.51
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-VI-Reg(D)Equity - Small cap Fund14.0725-Feb-2121.8221.51
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-VI-Reg(G)Equity - Small cap Fund14.0725-Feb-2121.8221.51
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-VII-(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund14.7825-Feb-2125.2871.07
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-VII-(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund14.7825-Feb-2125.2871.07
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-VII-Reg(D)Equity - Small cap Fund14.6125-Feb-2124.7671.07
Sundaram Emerging Small Cap-Sr-VII-Reg(G)Equity - Small cap Fund14.6125-Feb-2124.7671.07
Sundaram Equity Hybrid Fund(D)Hybrid - Aggressive Hybrid Fund15.2325-Feb-2116.761665.22
Sundaram Equity Hybrid Fund(D)-Direct PlanHybrid - Aggressive Hybrid Fund17.1425-Feb-2118.041665.22
Sundaram Equity Hybrid Fund(G)Hybrid - Aggressive Hybrid Fund114.8025-Feb-2116.781665.22
Sundaram Equity Hybrid Fund(G)-Direct PlanHybrid - Aggressive Hybrid Fund122.9525-Feb-2118.061665.22
Sundaram Equity Savings Fund(D)-Direct PlanHybrid - Equity Savings12.3625-Feb-2112.08129.99
Sundaram Equity Savings Fund(DR)-Direct PlanHybrid - Equity Savings12.3625-Feb-2112.08129.99
Sundaram Equity Savings Fund(G)-Direct PlanHybrid - Equity Savings12.3625-Feb-2112.09129.99
Sundaram Equity Savings Fund-Reg(D)Hybrid - Equity Savings11.8925-Feb-2110.33129.99
Sundaram Equity Savings Fund-Reg(DR)Hybrid - Equity Savings11.8925-Feb-2110.33129.99
Sundaram Equity Savings Fund-Reg(G)Hybrid - Equity Savings11.8925-Feb-2110.33129.99
Sundaram Fin Serv Opp Fund(D)Equity - Sectoral Fund - Banks & Financial Services23.5425-Feb-2119.69177.72
Sundaram Fin Serv Opp Fund(D)-Direct PlanEquity - Sectoral Fund - Banks & Financial Services25.3625-Feb-2121.16177.72
Sundaram Fin Serv Opp Fund(G)Equity - Sectoral Fund - Banks & Financial Services56.7125-Feb-2120.22177.72
Sundaram Fin Serv Opp Fund(G)-Direct PlanEquity - Sectoral Fund - Banks & Financial Services60.1025-Feb-2121.67177.72
Sundaram Fin Serv Opp Fund-Inst(D)Equity - Sectoral Fund - Banks & Financial Services25.8125-Feb-2121.18177.72
Sundaram Fin Serv Opp Fund-Inst(G)Equity - Sectoral Fund - Banks & Financial Services61.8025-Feb-2121.67177.72
Sundaram FTP-IC-1206D-(D)-Direct PlanFixed Maturity Plans12.0125-Feb-216.30119.41
Sundaram FTP-IC-1206D-(G)-Direct PlanFixed Maturity Plans12.5925-Feb-216.30119.41
Sundaram FTP-IC-1206D-Reg(D)Fixed Maturity Plans12.0125-Feb-216.29119.41
Sundaram FTP-IC-1206D-Reg(G)Fixed Maturity Plans12.5925-Feb-216.29119.41
Sundaram FTP-IE-1200D-(D)-Direct PlanFixed Maturity Plans12.2525-Feb-218.5080.82
Sundaram FTP-IE-1200D-(G)-Direct PlanFixed Maturity Plans12.7225-Feb-218.5080.82
Sundaram FTP-IE-1200D-Reg(D)Fixed Maturity Plans12.1325-Feb-218.2080.82
Sundaram FTP-IE-1200D-Reg(G)Fixed Maturity Plans12.6025-Feb-218.2080.82
Sundaram FTP-IJ-1099D-(D)-Direct PlanFixed Maturity Plans12.1625-Feb-216.87114.56
Sundaram FTP-IJ-1099D-(G)-Direct PlanFixed Maturity Plans12.5125-Feb-216.87114.56
Sundaram FTP-IJ-1099D-Reg(D)Fixed Maturity Plans12.1525-Feb-216.81114.56
Sundaram FTP-IJ-1099D-Reg(G)Fixed Maturity Plans12.5025-Feb-216.81114.56
Sundaram FTP-IK-1098D-(D)-Direct PlanFixed Maturity Plans12.1225-Feb-216.7588.11
Sundaram FTP-IK-1098D-(G)-Direct PlanFixed Maturity Plans12.4725-Feb-216.7688.11
Sundaram FTP-IK-1098D-Reg(D)Fixed Maturity Plans12.1025-Feb-216.7688.11
Sundaram FTP-IK-1098D-Reg(G)Fixed Maturity Plans12.4425-Feb-216.7688.11
Sundaram FTP-IS-1120D(G)-Direct PlanFixed Maturity Plans11.9825-Feb-218.5667.08
Sundaram FTP-IS-1120D-Reg(D)Fixed Maturity Plans11.9525-Feb-218.4367.08
Sundaram FTP-IS-1120D-Reg(G)Fixed Maturity Plans11.9525-Feb-218.4367.08
Sundaram Global Brand Fund(D)FoFs (Overseas)18.9524-Feb-2123.1420.96
Sundaram Global Brand Fund(D)-Direct PlanFoFs (Overseas)20.5824-Feb-2123.7120.96
Sundaram Global Brand Fund(G)FoFs (Overseas)22.1124-Feb-2123.1620.96
Sundaram Global Brand Fund(G)-Direct PlanFoFs (Overseas)23.1324-Feb-2123.7520.96
Sundaram Infra Advantage Fund(D)Equity - Sectoral Fund - Infrastructure 33.0025-Feb-2123.20626.67
Sundaram Infra Advantage Fund(D)-Direct PlanEquity - Sectoral Fund - Infrastructure 34.6125-Feb-2123.75626.67
Sundaram Infra Advantage Fund(G)Equity - Sectoral Fund - Infrastructure 40.0225-Feb-2123.76626.67
Sundaram Infra Advantage Fund(G)-Direct PlanEquity - Sectoral Fund - Infrastructure 41.7525-Feb-2124.30626.67
Sundaram Large and Mid Cap Fund(D)Equity - Large & Mid Cap Fund21.7025-Feb-2119.34665.12
Sundaram Large and Mid Cap Fund(D)-Direct PlanEquity - Large & Mid Cap Fund23.7225-Feb-2120.98665.12
Sundaram Large and Mid Cap Fund(G)Equity - Large & Mid Cap Fund44.6225-Feb-2119.34665.12
Sundaram Large and Mid Cap Fund(G)-Direct PlanEquity - Large & Mid Cap Fund47.7425-Feb-2120.98665.12
Sundaram Low Duration Fund(DD)-Direct PlanDebt - Low Duration Fund10.1725-Feb-215.551164.21
Sundaram Low Duration Fund(FD)-Direct PlanDebt - Low Duration Fund11.0325-Feb-215.471164.21
Sundaram Low Duration Fund(G)-Direct PlanDebt - Low Duration Fund26.9925-Feb-215.551164.21
Sundaram Low Duration Fund(MD)-Direct PlanDebt - Low Duration Fund10.7925-Feb-215.321164.21
Sundaram Low Duration Fund(QD)-Direct PlanDebt - Low Duration Fund11.6525-Feb-215.171164.21
Sundaram Low Duration Fund(WD)-Direct PlanDebt - Low Duration Fund11.5625-Feb-215.301164.21
Sundaram Low Duration Fund-Inst(DD)Debt - Low Duration Fund10.0825-Feb-215.011164.21
Sundaram Low Duration Fund-Inst(G)Debt - Low Duration Fund25.0525-Feb-215.691164.21
Sundaram Low Duration Fund-Inst(MD)Debt - Low Duration Fund10.5725-Feb-214.821164.21
Sundaram Low Duration Fund-Reg(B)Debt - Low Duration Fund14.8225-Feb-215.031164.21
Sundaram Low Duration Fund-Reg(DD)Debt - Low Duration Fund10.0825-Feb-215.031164.21
Sundaram Low Duration Fund-Reg(FD)Debt - Low Duration Fund10.8225-Feb-218.941164.21
Sundaram Low Duration Fund-Reg(G)Debt - Low Duration Fund25.8825-Feb-215.031164.21
Sundaram Low Duration Fund-Reg(MD)Debt - Low Duration Fund10.6025-Feb-214.821164.21
Sundaram Low Duration Fund-Reg(QD)Debt - Low Duration Fund11.2125-Feb-214.661164.21
Sundaram Low Duration Fund-Reg(WD)Debt - Low Duration Fund11.4325-Feb-214.801164.21
Sundaram Low Duration Fund-Ret(DD)Debt - Low Duration Fund10.0825-Feb-215.031164.21
Sundaram Low Duration Fund-Ret(FD)Debt - Low Duration Fund10.5325-Feb-215.091164.21
Sundaram Low Duration Fund-Ret(G)Debt - Low Duration Fund23.4625-Feb-215.031164.21
Sundaram Low Duration Fund-Ret(MD)Debt - Low Duration Fund10.5525-Feb-214.971164.21
Sundaram Low Duration Fund-Ret(QD)Debt - Low Duration Fund10.8325-Feb-214.631164.21
Sundaram Low Duration Fund-Ret(WD)Debt - Low Duration Fund11.3125-Feb-214.791164.21
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr III-(D)-Direct PlanEquity - ELSS11.3925-Feb-2125.30116.33
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr III-(G)-Direct PlanEquity - ELSS12.3725-Feb-2125.30116.33
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr III-Reg(D)Equity - ELSS11.1425-Feb-2125.10116.33
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr III-Reg(G)Equity - ELSS12.1025-Feb-2125.09116.33
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr IV-(D)-Direct PlanEquity - ELSS10.5625-Feb-2125.5848.47
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr IV-(G)-Direct PlanEquity - ELSS10.5625-Feb-2125.5848.47
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr IV-Reg(D)Equity - ELSS10.3825-Feb-2125.4648.47
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr IV-Reg(G)Equity - ELSS10.3825-Feb-2125.4648.47
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr V-(D)-Direct PlanEquity - ELSS10.3825-Feb-2126.0348.49
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr V-(G)-Direct PlanEquity - ELSS10.3825-Feb-2126.0348.49
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr V-Reg(D)Equity - ELSS10.1925-Feb-2125.6248.49
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr V-Reg(G)Equity - ELSS10.1925-Feb-2125.6248.49
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr VI-(D)-Direct PlanEquity - ELSS9.7025-Feb-2124.2842.93
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr VI-(G)-Direct PlanEquity - ELSS9.7025-Feb-2124.2842.93
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr VI-Reg(D)Equity - ELSS9.3525-Feb-2123.9342.93
Sundaram LT Micro Cap Tax Adv Fund-Sr VI-Reg(G)Equity - ELSS9.3525-Feb-2123.9342.93
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr I-(D)-Direct PlanEquity - ELSS16.9725-Feb-2128.3119.84
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr I-(G)-Direct PlanEquity - ELSS18.4025-Feb-2128.3119.84
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr I-Reg(D)Equity - ELSS16.5925-Feb-2128.2119.84
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr I-Reg(G)Equity - ELSS18.0125-Feb-2128.2119.84
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr II-(D)-Direct PlanEquity - ELSS18.6425-Feb-2128.0318.09
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr II-(G)-Direct PlanEquity - ELSS20.1125-Feb-2128.0318.09
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr II-Reg(D)Equity - ELSS18.2425-Feb-2127.8018.09
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr II-Reg(G)Equity - ELSS19.6825-Feb-2127.8018.09
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr III-(D)-Direct PlanEquity - ELSS10.4025-Feb-2121.9846.77
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr III-(G)-Direct PlanEquity - ELSS10.4025-Feb-2121.9846.77
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr III-Reg(D)Equity - ELSS10.1825-Feb-2121.7246.77
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr III-Reg(G)Equity - ELSS10.1825-Feb-2121.7246.77
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr IV-(D)-Direct PlanEquity - ELSS12.0525-Feb-2123.2929.85
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr IV-(G)-Direct PlanEquity - ELSS12.0525-Feb-2123.2929.85
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr IV-Reg(D)Equity - ELSS11.9425-Feb-2122.9329.85
Sundaram LT Tax Adv Fund-Sr IV-Reg(G)Equity - ELSS11.9425-Feb-2122.9329.85
Sundaram Medium Term Bond Fund(AD)Debt - Medium Duration Fund12.5425-Feb-211.4789.95
Sundaram Medium Term Bond Fund(AD)-Direct PlanDebt - Medium Duration Fund13.5625-Feb-212.4489.95
Sundaram Medium Term Bond Fund(B)Debt - Medium Duration Fund19.5925-Feb-212.8489.95
Sundaram Medium Term Bond Fund(G)Debt - Medium Duration Fund57.3525-Feb-212.8489.95
Sundaram Medium Term Bond Fund(G)-Direct PlanDebt - Medium Duration Fund61.4925-Feb-213.7389.95
Sundaram Medium Term Bond Fund(HD)Debt - Medium Duration Fund12.6125-Feb-212.1689.95
Sundaram Medium Term Bond Fund(QD)Debt - Medium Duration Fund12.3625-Feb-212.4989.95
Sundaram Medium Term Bond Fund(QD)-Direct PlanDebt - Medium Duration Fund23.0625-Feb-213.5389.95
Sundaram Medium Term Bond Fund-Inst(G)Debt - Medium Duration Fund64.8225-Feb-212.8489.95
Sundaram Mid Cap Fund(D)Equity - Mid Cap Fund38.8425-Feb-2118.956089.83
Sundaram Mid Cap Fund(D)-Direct PlanEquity - Mid Cap Fund41.4225-Feb-2119.926089.83
Sundaram Mid Cap Fund(G)Equity - Mid Cap Fund584.9525-Feb-2119.056089.83
Sundaram Mid Cap Fund(G)-Direct PlanEquity - Mid Cap Fund615.2125-Feb-2120.016089.83
Sundaram Mid Cap Fund-Inst(D)Equity - Mid Cap Fund35.7025-Feb-2119.896089.83
Sundaram Mid Cap Fund-Inst(G)Equity - Mid Cap Fund627.9425-Feb-2120.016089.83
Sundaram Money Fund - Unclaimed Dividend Less than 3YDebt - Liquid Fund12.8625-Feb-213.605880.02
Sundaram Money Fund - Unclaimed Dividend More than 3YDebt - Liquid Fund10.0025-Feb-21NA5880.02
Sundaram Money Fund - Unclaimed Redemption Less than 3YDebt - Liquid Fund12.8725-Feb-213.605880.02
Sundaram Money Fund - Unclaimed Redemption More than 3Debt - Liquid Fund10.0025-Feb-21NA5880.02
Sundaram Money Fund(B)-Direct PlanDebt - Liquid Fund15.4825-Feb-213.935880.02
Sundaram Money Fund(DD)-Direct PlanDebt - Liquid Fund10.1025-Feb-213.545880.02
Sundaram Money Fund(FD)-Direct PlanDebt - Liquid Fund26.3725-Feb-213.765880.02
Sundaram Money Fund(G)-Direct PlanDebt - Liquid Fund43.2625-Feb-213.935880.02
Sundaram Money Fund(MD)-Direct PlanDebt - Liquid Fund10.7925-Feb-213.705880.02
Sundaram Money Fund(QD)-Direct PlanDebt - Liquid Fund39.7325-Feb-213.825880.02
Sundaram Money Fund(WD)-Direct PlanDebt - Liquid Fund12.0625-Feb-213.795880.02
Sundaram Money Fund-Inst(DD)Debt - Liquid Fund10.1025-Feb-212.835880.02
Sundaram Money Fund-Reg(B)Debt - Liquid Fund15.3725-Feb-213.835880.02
Sundaram Money Fund-Reg(DD)Debt - Liquid Fund10.1025-Feb-213.595880.02
Sundaram Money Fund-Reg(FD)Debt - Liquid Fund11.1525-Feb-213.675880.02
Sundaram Money Fund-Reg(G)Debt - Liquid Fund42.9925-Feb-213.835880.02
Sundaram Money Fund-Reg(MD)Debt - Liquid Fund10.6525-Feb-213.615880.02
Sundaram Money Fund-Reg(QD)Debt - Liquid Fund39.5325-Feb-213.735880.02
Sundaram Money Fund-Reg(WD)Debt - Liquid Fund12.0425-Feb-213.715880.02
Sundaram Money Fund-Ret(DD)Debt - Liquid Fund10.1025-Feb-212.795880.02
Sundaram Money Fund-Ret(FD)Debt - Liquid Fund11.1425-Feb-213.695880.02
Sundaram Money Fund-Ret(G)Debt - Liquid Fund40.1825-Feb-213.835880.02
Sundaram Money Fund-Ret(MD)Debt - Liquid Fund10.2925-Feb-212.615880.02
Sundaram Money Fund-Ret(QD)Debt - Liquid Fund12.5825-Feb-213.495880.02
Sundaram Money Fund-Ret(WD)Debt - Liquid Fund11.9925-Feb-213.705880.02
Sundaram Money Market Fund(DD)-Direct PlanDebt - Money Market Fund10.0625-Feb-214.28204.15
Sundaram Money Market Fund(FD)-Direct PlanDebt - Money Market Fund10.3525-Feb-214.65204.15
Sundaram Money Market Fund(G)-Direct PlanDebt - Money Market Fund11.6725-Feb-214.78204.15
Sundaram Money Market Fund(MD)-Direct PlanDebt - Money Market Fund11.1425-Feb-214.78204.15
Sundaram Money Market Fund(MDP)-Direct PlanDebt - Money Market Fund11.1425-Feb-214.78204.15
Sundaram Money Market Fund(QD)-Direct PlanDebt - Money Market Fund11.1925-Feb-214.65204.15
Sundaram Money Market Fund(QDP)-Direct PlanDebt - Money Market Fund11.1925-Feb-214.65204.15
Sundaram Money Market Fund(WD)-Direct PlanDebt - Money Market Fund10.4825-Feb-21NA204.15
Sundaram Money Market Fund-Reg(DD)Debt - Money Market Fund10.0625-Feb-214.58204.15
Sundaram Money Market Fund-Reg(FD)Debt - Money Market Fund10.3725-Feb-214.58204.15
Sundaram Money Market Fund-Reg(G)Debt - Money Market Fund11.6425-Feb-214.73204.15
Sundaram Money Market Fund-Reg(MD)Debt - Money Market Fund11.1225-Feb-214.72204.15
Sundaram Money Market Fund-Reg(MDP)Debt - Money Market Fund11.1225-Feb-214.72204.15
Sundaram Money Market Fund-Reg(QD)Debt - Money Market Fund11.1625-Feb-214.60204.15
Sundaram Money Market Fund-Reg(QDP)Debt - Money Market Fund11.1625-Feb-214.60204.15
Sundaram Money Market Fund-Reg(WD)Debt - Money Market Fund10.4725-Feb-214.56204.15
Sundaram Multi Cap Fund-Sr I-(D)-Direct PlanEquity - Multi Cap Fund14.4925-Feb-2121.4087.97
Sundaram Multi Cap Fund-Sr I-(G)-Direct PlanEquity - Multi Cap Fund14.4925-Feb-2121.4087.97
Sundaram Multi Cap Fund-Sr I-Reg(D)Equity - Multi Cap Fund14.2725-Feb-2120.7187.97
Sundaram Multi Cap Fund-Sr I-Reg(G)Equity - Multi Cap Fund14.2725-Feb-2120.7187.97
Sundaram Multi Cap Fund-Sr II-(D)-Direct PlanEquity - Multi Cap Fund14.4725-Feb-2121.3951.98
Sundaram Multi Cap Fund-Sr II-(G)-Direct PlanEquity - Multi Cap Fund14.4725-Feb-2121.3951.98
Sundaram Multi Cap Fund-Sr II-Reg(D)Equity - Multi Cap Fund14.2425-Feb-2120.7051.98
Sundaram Multi Cap Fund-Sr II-Reg(G)Equity - Multi Cap Fund14.2425-Feb-2120.7151.98
Sundaram Overnight Fund(DD)-Direct PlanDebt - Overnight Fund1000.0025-Feb-212.980.76
Sundaram Overnight Fund(FD)-Direct PlanDebt - Overnight Fund1063.8225-Feb-21NA0.76
Sundaram Overnight Fund(G)-Direct PlanDebt - Overnight Fund1091.2325-Feb-213.120.76
Sundaram Overnight Fund(MDP)-Direct PlanDebt - Overnight Fund1043.8825-Feb-213.020.76
Sundaram Overnight Fund(WD)-Direct PlanDebt - Overnight Fund1047.9225-Feb-21NA0.76
Sundaram Overnight Fund-Reg(DD)Debt - Overnight Fund1000.0025-Feb-212.870.76
Sundaram Overnight Fund-Reg(FD)Debt - Overnight Fund1065.8725-Feb-21NA0.76
Sundaram Overnight Fund-Reg(G)Debt - Overnight Fund1089.0725-Feb-213.010.76
Sundaram Overnight Fund-Reg(MD)Debt - Overnight Fund1040.1625-Feb-212.830.76
Sundaram Overnight Fund-Reg(WD)Debt - Overnight Fund1046.8525-Feb-212.910.76
Sundaram Rural and Consumption Fund(D)Equity - Thematic Fund - Other20.3725-Feb-2112.482347.08
Sundaram Rural and Consumption Fund(D)-Direct PlanEquity - Thematic Fund - Other21.8425-Feb-2113.422347.08
Sundaram Rural and Consumption Fund(G)Equity - Thematic Fund - Other50.1025-Feb-2112.762347.08
Sundaram Rural and Consumption Fund(G)-Direct PlanEquity - Thematic Fund - Other52.8325-Feb-2113.682347.08
Sundaram Select Focus(D)Equity - Focused Fund16.5625-Feb-2124.171012.19
Sundaram Select Focus(D)-Direct PlanEquity - Focused Fund17.7925-Feb-2125.231012.19
Sundaram Select Focus(G)Equity - Focused Fund236.5125-Feb-2121.951012.19
Sundaram Select Focus(G)-Direct PlanEquity - Focused Fund251.0225-Feb-2123.121012.19
Sundaram Select Focus-Inst(G)Equity - Focused Fund256.5725-Feb-2123.121012.19
Sundaram Select Micro Cap-Series XIV(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund11.2725-Feb-2129.30120.60
Sundaram Select Micro Cap-Series XIV(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund11.2725-Feb-2129.30120.60
Sundaram Select Micro Cap-Series XIV-Reg(D)Equity - Small cap Fund11.0025-Feb-2128.50120.60
Sundaram Select Micro Cap-Series XIV-Reg(G)Equity - Small cap Fund11.0025-Feb-2128.50120.60
Sundaram Select Micro Cap-Series XV(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund10.8425-Feb-2128.12118.61
Sundaram Select Micro Cap-Series XV(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund10.8425-Feb-2128.12118.61
Sundaram Select Micro Cap-Series XV-Reg(D)Equity - Small cap Fund10.5125-Feb-2127.28118.61
Sundaram Select Micro Cap-Series XV-Reg(G)Equity - Small cap Fund10.5125-Feb-2127.28118.61
Sundaram Select Micro Cap-Series XVI(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund10.3725-Feb-2131.7175.89
Sundaram Select Micro Cap-Series XVI(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund10.3725-Feb-2131.7175.89
Sundaram Select Micro Cap-Series XVI-Reg(D)Equity - Small cap Fund10.1625-Feb-2130.9475.89
Sundaram Select Micro Cap-Series XVI-Reg(G)Equity - Small cap Fund10.1625-Feb-2130.9475.89
Sundaram Select Micro Cap-Series XVII-(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund9.8725-Feb-2131.6664.24
Sundaram Select Micro Cap-Series XVII-(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund9.8725-Feb-2131.6664.24
Sundaram Select Micro Cap-Series XVII-Reg(D)Equity - Small cap Fund9.5425-Feb-2130.9564.24
Sundaram Select Micro Cap-Series XVII-Reg(G)Equity - Small cap Fund9.5425-Feb-2130.9564.24
Sundaram Select Small Cap Series-V(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund13.7025-Feb-2118.7483.54
Sundaram Select Small Cap Series-V(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund13.7025-Feb-2118.7483.54
Sundaram Select Small Cap Series-V-Reg(D)Equity - Small cap Fund13.2825-Feb-2117.8083.54
Sundaram Select Small Cap Series-V-Reg(G)Equity - Small cap Fund13.2825-Feb-2117.8083.54
Sundaram Select Small Cap Series-VI(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund13.3425-Feb-2118.8836.65
Sundaram Select Small Cap Series-VI(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund13.3425-Feb-2118.8836.65
Sundaram Select Small Cap Series-VI-Reg(D)Equity - Small cap Fund12.9925-Feb-2118.2536.65
Sundaram Select Small Cap Series-VI-Reg(G)Equity - Small cap Fund12.9925-Feb-2118.2536.65
Sundaram Services Fund(DR)-Direct PlanEquity - Sectoral Fund - Service Industry15.0525-Feb-2121.501217.24
Sundaram Services Fund(G)-Direct PlanEquity - Sectoral Fund - Service Industry16.4425-Feb-2121.501217.24
Sundaram Services Fund-Reg(DR)Equity - Sectoral Fund - Service Industry14.6825-Feb-2120.131217.24
Sundaram Services Fund-Reg(G)Equity - Sectoral Fund - Service Industry16.0525-Feb-2120.131217.24
Sundaram Short Term Debt Fund(AD)Debt - Short Duration Fund11.4125-Feb-215.35310.24
Sundaram Short Term Debt Fund(B)Debt - Short Duration Fund16.0925-Feb-216.95310.24
Sundaram Short Term Debt Fund(FD)Debt - Short Duration Fund11.8825-Feb-216.93310.24
Sundaram Short Term Debt Fund(FD)-Direct PlanDebt - Short Duration Fund12.2125-Feb-217.71310.24
Sundaram Short Term Debt Fund(G)Debt - Short Duration Fund32.2225-Feb-216.95310.24
Sundaram Short Term Debt Fund(G)-Direct PlanDebt - Short Duration Fund34.4325-Feb-217.70310.24
Sundaram Short Term Debt Fund(HD)Debt - Short Duration Fund11.8225-Feb-216.18310.24
Sundaram Short Term Debt Fund(HD)-Direct PlanDebt - Short Duration Fund12.6725-Feb-216.96310.24
Sundaram Short Term Debt Fund(MD)Debt - Short Duration Fund12.4625-Feb-216.70310.24
Sundaram Short Term Debt Fund(MD)-Direct PlanDebt - Short Duration Fund12.7725-Feb-217.42310.24
Sundaram Short Term Debt Fund(QD)Debt - Short Duration Fund11.1525-Feb-216.54310.24
Sundaram Short Term Debt Fund(WD)Debt - Short Duration Fund13.1325-Feb-216.63310.24
Sundaram Short Term Debt Fund(WD)-Direct PlanDebt - Short Duration Fund13.4925-Feb-217.38310.24
Sundaram Small Cap Fund(D)Equity - Small cap Fund20.6125-Feb-2125.161196.21
Sundaram Small Cap Fund(D)-Direct PlanEquity - Small cap Fund22.0725-Feb-2126.391196.21
Sundaram Small Cap Fund(G)Equity - Small cap Fund103.7325-Feb-2125.161196.21
Sundaram Small Cap Fund(G)-Direct PlanEquity - Small cap Fund109.3725-Feb-2126.391196.21
Sundaram Small Cap Fund-Inst(D)Equity - Small cap Fund22.8325-Feb-2126.391196.21
Sundaram Small Cap Fund-Inst(G)Equity - Small cap Fund111.6425-Feb-2126.371196.21
Sundaram Smart NIFTY 100 Eq Weight Fund(DP)-Direct PlanIndex Funds - Other14.8925-Feb-2132.5023.15
Sundaram Smart NIFTY 100 Eq Weight Fund(G)-Direct PlanIndex Funds - Other15.5625-Feb-2132.5023.15
Sundaram Smart NIFTY 100 Eq Weight Fund-Reg(D)Index Funds - Other14.4625-Feb-2131.8723.15
Sundaram Smart NIFTY 100 Eq Weight Fund-Reg(DP)Index Funds - Other14.4625-Feb-2131.8723.15
Sundaram Smart NIFTY 100 Eq Weight Fund-Reg(G)Index Funds - Other15.1225-Feb-2131.8823.15
Sundaram Value Fund-IX(D)-Direct planEquity - Mid Cap Fund14.4325-Feb-2161.36102.54
Sundaram Value Fund-IX(G)-Direct planEquity - Mid Cap Fund14.4325-Feb-2161.36102.54
Sundaram Value Fund-IX-Reg(D)Equity - Mid Cap Fund13.9025-Feb-2160.35102.54
Sundaram Value Fund-IX-Reg(G)Equity - Mid Cap Fund13.9025-Feb-2160.35102.54
Sundaram Value Fund-VII(D)-Direct planEquity - Mid Cap Fund11.6625-Feb-2135.6527.25
Sundaram Value Fund-VII(G)-Direct planEquity - Mid Cap Fund11.6625-Feb-2135.6527.25
Sundaram Value Fund-VII-Reg(D)Equity - Mid Cap Fund11.3625-Feb-2134.9327.25
Sundaram Value Fund-VII-Reg(G)Equity - Mid Cap Fund11.3625-Feb-2134.9327.25
Sundaram Value Fund-VIII(D)-Direct planEquity - Mid Cap Fund14.3925-Feb-2131.4484.36
Sundaram Value Fund-VIII(G)-Direct planEquity - Mid Cap Fund14.3925-Feb-2131.4484.36
Sundaram Value Fund-VIII-Reg(D)Equity - Mid Cap Fund13.9425-Feb-2131.0184.36
Sundaram Value Fund-VIII-Reg(G)Equity - Mid Cap Fund13.9425-Feb-2131.0184.36
Sundaram Value Fund-X(D)-Direct planEquity - Mid Cap Fund14.2825-Feb-2160.8958.19
Sundaram Value Fund-X(G)-Direct planEquity - Mid Cap Fund14.2825-Feb-2160.8958.19
Sundaram Value Fund-X-Reg(D)Equity - Mid Cap Fund13.8025-Feb-2159.9158.19
Sundaram Value Fund-X-Reg(G)Equity - Mid Cap Fund13.8025-Feb-2159.9158.19

Return Calculator

MARKET STATS As on 25/02/2021 As on 25/02/2021

15097.35 (1.87) 51039.31 (0.51)

TOP GAINERS

Company Price Change Gain (%)
Nureca Ltd.645.75245.7561.44
Mangalam Drugs&Org.119.4019.9020.00

TOP LOSERS

Company Price Change Loss (%)
Asian Granito India170.65-31.20-15.46
Huhtamaki India295.10-42.40-12.56

Portfolio Comparison

MUTUAL FUND ACTIVITY